• Online ISSN : 2313-1519
  • Print    ISSN : 1812-2892
Abstract - Examining the relationship between narcissism and Machiavellianism levels in students receiving health education
< Back
[PDF]
Mehmet Salih Yildirim, Metin Yildiz, Güray Okyar

Abstract
Objective: This research was conducted to examine the relationship between narcissism and Machiavellianism levels in students receiving health education.
Material and methods: This research, which is planned as a descriptive-correlational type, was carried out between March-April 2020 from students who received health education at Igdir University and Agri Ibrahim Cecen University.
Results: According to the findings obtained from the study, the total score average of the Narcissism Personality Inventory of the
students was 5.353±2.70. The total score average of Machiavellianism Scale was 53.029±6.53. In addition, it was found that there is a positive statistically significant relationship between the Narcissism Personality Inventory total score and the Machiavellianism Scale total score.
Conclusion: It was found that the narcissistic level of the students receiving health education is at medium level and the machiavellist level is low. It is recommended to apply this study to students studying in different professions.
Key words: Machiavellianism, narcissism, student

References

1. Freud S. Narsizm üzerine ve schreber vakası. (Çev: SM. Tura., MB. Büyükkal.) [in Turkish]. İstanbul: Metis Yayınları. 2012.
2. Seward SK. “Are Narcissists Bad For Relationships Or Are Relationships Bad For Narcissits? The Effect Of Narcissism On Close Relationships,” Narcissism And Relationships. Department of Psychology St. Francis Xavier University. 2007.
3. Foster JD, Campbell WK. Are there such things as ‘‘Narcissists’’ in social psychology? A taxometric analysis of the narcissistic personality ınventory. Personality and Individual Differences. 2007; 43(6):1321–1332. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.04.003
4. Doğaner İ. Narsisistik kişilik bozukluğu: Tarihçe, tanı ve ayırıcı tanı [in Turkish]. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları. 1996; 1(3):341-352.
5. Lasch C. Narsisizm kültürü. (Çev: S. Öztürk., Ü.H. Yolsal.) [in Turkish]. Ankara: Bilim ve Sanat. 2006.
6. Çelik H. Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin saldırganlık tepkileri, bağlanma tarzları ve kişilerarası semaların incelenmesi [in Turkish]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 2006.
7. Cramer P. Narcissism through the ages: What happens when narcissists grow older? J. Res. Pers. 2011; 45(5):479–492. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2011.06.003
8. Uçkun CG, Üzüm B, Uçkun S. Narsist kişiliğin makyavelist davranışlara etkisi: Kocaeli Üniversitesi özel güvenlik öğrencileri örneği [in Turkish]. AKÜSBD. 2018; 20(2):139-154. https://doi.org/10.32709/akusosbil.422221
9. Brewer G, Abell L. Machiavellianism, relationship satisfaction, and romantic relationship quality. Eur J Psychol. 2017; 13(3):491–502. https://doi.org/10.5964/ejop.v13i3.1217
10. Ináncsi T, Láng A, Bereczkei T. Machiavellianism and adult attachment in general ınterpersonal relationships and close relationships. Eur J Psychol. 2015; 11(1):139-154. https://doi.org/10.5964/ejop.v11i1.801
11. Ayan A. Makyavelist kişilik eğilimi algılarının yaşamın anlamı ve yaşam doyumu üzerine etkisi. [in Turkish]. CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 2017; 24(1):53-72. https://doi.org/10.18657/yonveek.307496
12. Aydoğan E, Serbest S. İş yerinde karanlık üçlü: bir kamu kuruluşunun iç denetim biriminde araştırma [in Turkish]. Sayıştay Dergisi. 2016; 101:97-121.
13. Ames DR, Rose P, Anderson CP. The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of research in personality. 2006; 40(4):440-450. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2005.03.002.
14. Atay S. Narsistik Kişilik Envanteri’nin Türkçe’ye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.2009; 11(1).
15. Christie R, Geis F. Studies in Machiavellianism. New York: Academic Press. 1970.
16. Mandacı G. Makyavelist Tutumların Etik Algısı ve Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. 2007.
17. Atakan Ş. İşletme etiğinde makyavelizm: Görsel basın haber programları iş görenlerinin makyavelizm düzeylerini belirlemeye yönelik bir çalışma [in Turkish]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. 2002.
18. Jonason PK, Webster GD. The dirty dozen: A concise measure of the dark triad. Psychol. Assess. 2010; 22(2):420-432. https://doi.org/10.1037/a0019265
19. Skeem JL, Polaschek DL, Patrick CJ, Lilienfeld SO. Psychopathic personality: Bridging the gap between scientific evidence and public policy. Psychol Sci Public Interest. 2011; 12(3):95–162. https://doi.org/10.1177/1529100611426706
20. Jones DN, Paulhus DL. The role of impulsivity in the dark triad of personality. Personality and Individual Differences. 2011; 51(5):679–682. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.04.011
21. Schyns B. Dark personality in the workplace: Introduction to the special issue. Appl Psychol. 2015; 64(1):1–14. https://doi.org/10.1111/apps.12041
22. Kanten P, Yeşiltaş M, Arslan R. Kişiliğin karanlik yönünün üretkenlik karşıtı iş davranışlarına etkisinde psikolojik sözleşmenin düzenleyici rolü. [in Turkish]. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2):931-259. https://doi.org/10.16951/iibd.40167
23. Özsoy E. Türkiyede iş tatmini araştirmalarinin genel görünümü. İçinde: Kutanis ÖR, editör. Türkiye'de örgütsel davranış çalışmaları [in Turkish]. 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitapevi. 2015; 103-23.
24. Temel D. The role of perceived social problem solving, narcissism, self-esteem and gender in predicting aggressive behaviors of high school students. (Unpublished Master’s Thesis). The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University. Ankara. 2008.
25. Barry TD, Thompson A, Barry CT, Lochman JE, Adler K, Hill K. The importance of narcissism in predicting proactive and reactive aggression in moderately to highly aggressive children. Aggress Behav. 2007; 33(3):185-197. https://doi.org/10.1002/ab.20198
26. Eren Z. Spor salonuna giden yetişkinlerin yeme tutumları, sosyal fizik kaygıları ve narsistik yapılanmaları arasındaki ilişki [in Turkish]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Programı. İstanbul. 2012.
27. Karakuş Ç. Lise öğrencilerinde psikolojik savunmalar açısından narsisizm ve benlik saygısının karşılaştırılması [in Turkish]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. 2017.
28. Cai H, Kwan VSY, Sedikides C. A sociocultural approach to narcissism: The case of modern China. Eur. J. Pers. 2012; 26(5):529-535. https://doi.org/10.1002/per.852
29. Saccarelli E. The Machiavellian Rousseau: Gender and family relations in the discourse on the origin of inequality. Political theory, 2009; 37(4), 482-510. https://doi.org/10.1177/0090591709335228
30. Singer JE. The use of manipulative strategies: Machiavellianism and attractiveness. Sociometry, 1964; 128-150. https://doi.org/10.2307/2785711
31. Özcihan T. Organizasyonlarda stratejik duygusal zeka kullanımı makyavelizm ilişkisi ve çatışma yönetimine yansıması: Tasarım mühendisliğinde bir araştırma [in Turkish]. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 2014.
32. Bolelli ÖÜM. Karanlık Üçlünün (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) Yöneticilerin Sosyal Güç Kullanımına Etkilerinin İncelenmesi. Danışma Kurulu, 86.

Volume 5, Number 59 (2020)