Онлайн (Онлайн)ISSN 2313-1519
Баспалық (Печатный) ISSN 1812-2892
Редакцияның политикасы (Редакционная политика)

Журналдың мақсаты мен міндеттері

«Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы (ISSN 1812-2892) – көпсалалы, сараптамаланатын медициналық басылым. Негізгі тақырыптық бағыты - медициналық ғылым мен тәжірибе, білім, денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру бойынша мақалалар. «Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы аталмыш бағыттар бойынша білімді кеңейтіп тереңдетуді мақсат етеді. Біз ғылыми қызметкерлер мен зерттеушілерді бірге ынтымақтасып жұмыс істеуге шақырамыз. 

«Ұлттық ғылыми медициналық орталық» Акционерлік қоғамы журналды жылына 4 рет басып шығарады (қаңтар, сәуір, шілде, және қазан айларында). Мақалаларды қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде  www.clinmedkaz.org онлайн-жүйесінің көмегімен тіркеуге болады.

«Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы әлемнің әр түкпіріндегі авторлардың мақалаларын қабылдауға дайын. Редакцияға түскен барлық мақалалар қос жасырын пікір сараптаудан өткізіледі. Қолжазбаларды екі сарапшы талқылайды. Олар бастапқы мәліметтерге авторлардың қосқан үлесіне, идеясына және оны жақсы мәтіндеп жазуына  қарап сараптама қорытындысын береді. Редакцияға ұсынылған барлық мақалалар Авторларға арналған нұсқауға сәйкес толтырылуы керек. Мақалаларды редакцияда сараптау мен басып шығару тегін жүргізіледі.

Баспаға қабылданатын мақала түрлері:

-озық мақалалар,

-төл мақалалар,

-әдебиеттік шолулар,

-қысқа баяндама,

-клиникалық жағдайды сипаттау,

-редакцияға хат.

Редакцияға ұсынылған қолжазбалар бұрын басылып шықпаған болуы және басқа баспада қаралу үстінде болмауы керек. Адамның қатысуымен жүргізілген зерттеулер Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының Хабарының (1976, 30: 360-362) басты ұстанымдарына сәйкес  болуы тиіс.

Редактор мен редакциялық кеңес мүшелері редакцияға түскен барлық мақалаларды қатаң қарап шығады. Қолжазба редакцияға түскен уақыттан бастап 2 ай мерзім ішінде  тексеріледі, алайда, кей жағдайларда тексеру одан да көп уақыт алуы мүмкін. Осы жөніндегі толық ақпаратты құжаттың соңындағы Авторларға арналған нұсқаудан оқуға болады. 

Қолданылған әдебиетке сілтеме жасағанда әрбір автор медициналық журналдардың редакторларының Халықаралық комитеті дайындаған биомедициналық журналдарға арналған бірегей талаптарына сәйкес келуін қадағалау керек.

«Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы мақалалардың ашық әрі толық қолжетімділік бастамасын ұстанады. Редакция журналда басылып шыққан әрбір мақаланың толық мәтініне журнал сайтында қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

Журнал 2004 жылдың 5 сәуірінде ҚР Ақпарат министрлігінде тіркелген. Қазіргі таңда «Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ғылыми жұмыстардың негізгі нәтижелерін жарыққа шығаруға ұсынылған ғылыми басылымдардың Тізіміне енгізілген.

Сонымен қатар, журнал қазір Global Impact Factor, Open Academic Journals Index, International Impact Factor Services, Ғылыми цитаталаудың Ресейлік индексі, “КиберЛенинка” ғылыми электронды кітапханасы және Google Академия секілді ақпараттық базаларда индекстеледі.

Цель и задачи журнала

Журнал «Клиническая медицина Казахстана» (ISSN 1812-2892) является многопрофильным рецензируемым медицинским журналом. Основная тематическая направленность – публикация материалов по медицинской науке и практике, образованию, организации здравоохранения. Журнал «Клиническая медицина Казахстана» призван повысить глубину предмета по данным направлениям с конечной целью расширения знания предмета. Мы призываем научных сотрудников и исследователей сотрудничеству. Вы можете предоставить рукописи с помощью онлайн-системы www.clinmedkaz.org на английском, казахском и русском языках. Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» издает журнал ежеквартально (в январе, апреле, июле и октябре).

Журнал «Клиническая медицина Казахстана» поощряет предоставление материалов от авторов со всего мира. Все статьи, поступившие в редакцию, проходят двойное слепое рецензирование. Рукописи оцениваются двумя экспертами исключительно на основе их вклада в исходные данные, идеи и их презентаций. Все статьи должны соответствовать инструкциям для авторов.

Редакция принимает статьи для рассмотрения и публикации бесплатно.

Статьи, которые будут рассматриваться для публикации:

-передовые статьи,

-оригинальные статьи,

-обзорные статьи,

-краткое сообщение,

-описание клинического случая,

-письмо в редакцию.

Представленные рукописи не должны быть опубликованы или находиться на стадии рассмотрения в другом медицинском изданий. Исследования с участием человека должны соответствовать руководящим принципам, которые отмечены в Хронике Всемирной Организации Здравоохранения 1976, 30: 360-362.

Все статьи будут строго рассмотрены редактором и членами редакционного совета журнала в течение 2 месяцев, но иногда этот процесс может занят более длительные сроки. Полную информацию можно найти в разделе инструкция для авторов в конце этого материала.

Авторы могут ссылаться на источники информации согласно единым требованиям для публикаций, представляемые в биомедицинских журналах подготовленные Международным комитетом редакторов медицинских журналов.

Журнал «Клиническая медицина Казахстана» в полной мере привержен инициативе открытого доступа и готов обеспечить свободный доступ к полным текстам всех статей, как только они будут опубликованы и доступны на сайте журнала.

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации РК в 05.04.2004 г. и в настоящее время входит в Перечень изданий, утвержденных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности.

Наш журнал индексируется в таких международных научно-информационных базах, как Российский индекс научного цитирования, Global Impact Factor, Open Academic Journals Index, International Impact Factor Services, научная электронная библиотека “КиберЛенинка”Google Академия.