Онлайн (Онлайн)ISSN 2313-1519
Баспалық (Печатный) ISSN 1812-2892
Правила публикации / Баспа ережелері

ЖАРИЯЛАНАТЫН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ЭТИКАҒА СӘЙКЕСТІГІ ЖӘНЕ САПАСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИЧНОСТИ И КАЧЕСТВЕ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналы жариялау этикасының ең жоғары стандарттарын сақтайды және жариялау қағидаларының бұзылуын болдырмау бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды. Жариялау процесіне қатысатын барлық тұлғалар – авторлар, журнал редакциясы,  рецензенттер және баспашы үшін міндетті болып табылады – болжалды этикалық мінез-құлық стандарттары туралы келісу.       

Біздің жарияланатын материалдардың этикаға сәйкестігі және сапасы туралы  қағидаттарымыз Мінез-құлық кодексіне және Жарияланым этикасы жөніндегі комитет құрастырған Журнал редакторларына арналған озық практика қағидаттарына http://publicationethics.org/resources/guidelines), Медициналық журналдар редакторларының халықаралық комитеті әзірлеген Биомедициналық журналдарға ұсынылатын қолжазбаларға қойылатын бірыңғай талаптарға (www.icmje.org), сондай-ақ Медициналық журналдар редакторларының бүкіл әлемдік қауымдастығының қағидаттарына   (www.wame.org) негізделген.

Кәсіптік және этикалық пікірлер

Саяси мәліметтерді қамтитын жұмыстар,  сондай-ақ басқа ғылыми жұмыстардың және басқа мамандардың біржақты немесе теріс бағасын қамтитын  жұмыстар жариялауға қабылданбайды.

Біз екі жақты «соқыр» рецензиялау әдісін ұстанамыз, ал біздің рецезенттеріміздің жоғары ғылыми дәрежесімен қатар, медицина,  білім беру салаларында және денсаулық сақтаудың басқа да салаларында практикалық тәжірибесі бар. 

Біздің басымдылығымыз,  бұл ғылыми жаңашылдыққа және медициналық ғылым мен практика, білім беру және қоғамдық денсаулық сақтау үшін практикалық маңыздылыққа негізделген мақалалар. Біз практика және дәлелді медеицина негізіндегі ғылыми-зерттеу жұмысын жоғары бағалаймыз.

Дәйексіз жарияланым  

Мақалалар төлтума болуы және мазмұнында жалған және дәйексіз ақпарат болмауы тиіс. Бұл сонымен қатар әртүрлі тілдер сарасындағы тікелей аудармаға да қолданылады.  

Мақалалар нәтижелерді мүмкіндігіне қарай нақты суреттеуі және пікірлер бағасын факті ретінде қолданбауы тиіс. Қолжазба нәтижелерді тура көрсетуі тиіс, оқырманды жаңылыстырмауы немесе түсінбеушілік тудырмауы керек. Нәтижелердің маңыздылығын талқылау қажет; сонымен бірге нәтижелердің тым егжей-тегжейлі баяндалмауы аса маңызды. Шамадан тыс және біржақты түсінік беру ғылыми прогреске ықпал етпейді және оқырмандардың түсінбеушілігін тудырады. 

Жариялауға арналған этикалық қағидаттар   

Мақаланың Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналында жариялануы жүйелі және қадірлі білім желісін құрудағы маңызды құрылымдық элемент болып табылады. Ол авторлардың және оларды қолдаушы мекемелердің жұмыс сапасын тікелей көрсетеді

Резензияланатын мақалалар ғылыми әдісті қамтиды және нақты түрде көрсетеді.  Сондықтан жариялау процесіне қатысатын барлық тұлғаларға: автор, журнал редакторы, рецензент, баспашы және қоғам, арналған болжалды этикалық міне-құлық стандарттары туралы келісіп алған маңызды.

«Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ, Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналының баспашы ретінде, өзіне жариялаудың барлық кезеңдеріне қамқоршылық ету міндеттемесін байыппен алады және өзінің этикалық және басқа да міндеттемелерін мойындайды. 

 Біз жарнама, қайта басып шығару және басқа да коммерциялық пайда редакцияның шешіміне әсер етпейтінін қамтамасыз ету үшін жауаптымыз. Бұдан басқа, Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналы және Редакциялық кеңес мүмкіншілік және қажеттілік болған жағдайда басқа журналдармен және/немесе баспашылармен байланыс жасауға жәрдем етеді.

АВТОРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Есептілік стандарттары 

Біртума зерттеу туралы жұмыстардың акторлары атқарылған жұмыс жөнінде жан-жақты ақпарат, сондай-ақ оның маңыздылығын объективті талқылауды ұсынуы тиіс. Негізгі деректер жұмыста егжей-тегжейлі берілуі тиіс. Жұмыс басқалардың қолдануы үшін детальдар мен сілтемелерді қамтуы тиіс.

 Бұрмаланған немесе әдейі дұрыс емес пікірлер этикалық емес мінез-құлықты құрайды және жариялауға қабылданбайды.

Шолу мақалалары және кәсіптік жарияланымдар нақты және объективті болуы тиіс, Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналының редакторлық жұмыстары да тиісінше осындай болып анықталуы тиіс.

Деректердің қолжетімділігі және сақталуы  

Авторлар редакторлық шолу үшін жұмыс туралы өңделмеген материалды ұсынуды сұрауына болады,  және олар осы деректерге еркін қолжетімділкті қамтамамасыз етуге дайын болуы тиіс, егер бұл мүмкін болса, сондай-ақ кез келген жағдайда жарияланғаннан кейін осындай деректерді тиісті мерзімге  сақтауға дайын болуы тиіс.

Түпнұсқалық және плагиат

Авторлардың міндеттерінен алынған,  Эльзевир баспасының вебсайтында жарияланған төмендегі пікір жетекші қағидат болып табылады.

Авторлар нақты төлтума жұмысты жазғандарына кепілдік беруі тиіс, ал егер олар басқалардың жұмысын және/немесе сөздерін қолдатын болса – оларға тиісінше сілтемелер келтірілуі тиіс. Плагиаттың әр түрлі формалары бар, басқа автордың жұмысын өзінің жұмысы ретінде «беру»,  басқа автордың жұмысының негізгі бөлімдерін көшіріп алу немесе өзгертіп айту (авторға сілтеме жасамай-ақ), басқалар жүргізген зерттеулердің нәтижелері мәлімдеу. Кез келген формадағы плагиат этикаға сәйкес келмейтін мінез-құлықты құрады және оған жол берілмейді.

Плагиат және өзін-өзі плагиаттау

Плагиат анықтылықты айтарлықтай бұзу болып табылады және зияткерлік меншігін ұрлау немесе басқа тұлғалардың жұмысын иемденуді білдіреді. Плагиат үшін жауапкершілік шүбәсіз жұмыс авторына  жүктеледі. 

Плагиатты болдырмау жөніндегі ұсынымдар:  

· Дереккөздерден сөзбе-сөз алынған сөздерді тырнақшаға алу

· Бір сөйлем шеңберінде  цитаталардың бөліктерін өзгертпеу

· Бір цитатаның шегінде бір тырнақшаны пайдалану  

· цитатаның алынып тасталған бөлігі үшін үш нүктені пайдалану (бос орын және үш нүкте)     

· қосылған сөздер үшін жақшаларды пайдалану  

· Тура цитаталарды пайдалануды шектеу.

Әр түрлі дереккөздерден алған ақпаратты өз сөздерімен өзгерту немесе жалпылау.  

Мысалы, кейбір авторлар бірнеше әр түрлі кітаптар үшін аздап өзгертілген бірнеше тарауларды жазды. Әрбір қолжазба жариялау кезінде авторлық құқықпен қорғалған. Себебі бұл автордың бұдан әрі осы сөздерге құқығы жоқ, оларды плагиаттауға болмайды. Көптеген редакторлар мен рецензенттер өзін-өзі плагиаттау этикаға сәйкес келмейді деп дауласар еді. Сондықтан, автор жаңа қолжазба үшін біреудің материалын құқық иесінің рұқсатынсыз көшіріп ала алмайды. Нұсқа ретінде, өз жұмысының қысқа фразалары үшін тырнақшаларды пайдалануға және тиісті сілтемелер жасауға болады.

Қайталанатын жарияланым

Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналына  жариялауға ұсынылған мақалаларда кез келген басқа журналда  немесе кітапта кез келген формада баяндалған нәтижелер болмауы тиіс. Автор кез келген әлеуетті қайталанатын жарияланымдар туралы редакторға хабарлауы тиіс. 

Біз жалғыз қолжазба қағидатын қолданамыз: бір қолжазбаны бір журналға бір рет ұсыну, және жазбаша бас тартқанша, басқа журналға қайталап ұсынбау. Редакторлардың қолжазбаға айрықша құқығы болуы тиіс. Бұл қағидатпен бұрын басқа журнал бас тартқан жұмысты жариялауды қарастыруға болады.

Авторлардың материалы қайталанады ма әлде жоқ па, осыны анықтауға арналған критерийлер:

· Мазмұны қандай да бір бұрын жарияланған материалмен ұқсас

· Аздап өзгертілген басқа материалмен мүлде ұқсас  

· Бір ғана мақала жеткілікті болса да, бірнеше мақала ұсыну

· Әр түрлі пәндер бойынша ұқсас материалдар  

Қайта-қайта, орынсыз немесе сарынды жариялау   

Автор жалпы бір журналда немесе алғашқы жарияланымда сол бір зерттеуді суреттейтін қолжазбаларды жарияламауы тиіс. Сол бір қолжазбаны бір журналдан артық басқа журналға бір мезетте ұсыну, этикаға сәйкес келмейтін мінез-құлықты білдіреді және жосықсыз болып табылады. Жалпы алғанда, автор бұрын жарияланған жұмысын басқа журналға ұсынбауы керек. Мақалалардың кейбір түрлерін (мысалы, клиникалық ұсынымдар, қолданулар) кейбір кезде бір журналдан басқа журналда тиісті шарттар сақталған жағдайда жариялауға болады. Авторлар және журналдардың редакторлары сол деректерді және бастапқы құжатқа түсінік беруді екінші рет жариялауға келісуі тиіс.  Екінші жарияланымда бастапқы құжатқа сілтеме жасалуы тиіс. 

Дереккөздерді растау (ризашлыдық білдіру)

Басқа авторлардың жұмысы әрқашан тиісті түрде расталуы тиіс. Авторлар мәлімдеген жұмыстың мәнін анықтауға айтарлықтай әсерін тигізген жарияланымдардан цитаталар келтіруі тиіс. 

Жеке алынған ақпаратты, яғни әңгімелесу, хат жазысу кезінде, немесе үшінші тұлғалармен талқылау барысында алынған ақпаратты, дереккөздің ашық, жазбаша рұқсатынсыз қолдануға және жариялауға болмайды. Құпия қызметтер барысында алынған ақпарат, яғни қолжазбаларды немесе грант алуға өтінімдерді рецензиялау кезінде, осы қызметтерге қатыстырылған жұмыс авторының жазбаша келісімінсіз қолданылмауы тиіс.      

 Ғылыми жұмысқа  авторлық

Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналы, ашық рұқсат берілгенше, ұсынылған қолжазбалардың басқалардың емес, тек автордың жұмысы ғана болуын талап етеді. Бұл мәтінге, цифрлар мен кестелерге қатысты.

Авторлар және/немесе бірлескен авторлар болып аталатын барлық тұлғалар авторлыққа таласады. Әрбір автор ол үшін көпшілік алдында жауапкершілік көтеруі үшін жұмысқа жеткілікті түрде қатысуы керек. Авторлық еңбек тек төмендегілерге айтарлықтай үлес қосқанда есептеледі:

a) Тұжырымдама мен дизайнға, немесе деректерді талдау және түсінік беру;

b) Мақаланың жобасын дайындау немесе оны едәуір зияткерлік мазмұны жағынан тексеру; 

c) басылымды басып шығаруға соңғы бекіту.

Байланыстырылатын автордың міндеті Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналына ұсынғанға дейін әр автордан материалды жариялауға және мақаланы авторлыққа келісімін алу болып табылады. 

Қаржылық көмек және техникалық қолдау көрсеткен немесе комитеттің мүшесі болған тұлғалар «ризашылдық білдіру» бөлімінде ұсынылуы мүмкін,  бірақ авторлар болып танылмайды. Ерекше үлесі үшін ризашылдық білдірілетін мысалдарға қаржыландыру көздері, тәжірибелі техникалық көмек ұсыну, қолжазбаны қарау және сын айту, статистикалық талдауға және түсінік беруге көмектесу немес идеяларды тұжырымдау немесе жобаны жоспарлау жатады. 

Қауіптер және сыналатын адамдар мен жануарлар   

Егер жұмыста қолдану кезінде әдеттен тыс қауіпті химиялық заттар, процестер немесе жабдықтар болса, онда автор мұны қолжазбада айқын көрсетуі тиіс. Егер жұмысқа сыналатын адамдар немесе жануарлар қатыстырылса, онда автор қолжазбада барлық процедуралардың тиісті заңдарға және ұйымдастырушылық-құқықтық қағидаттарға сәйкес орындалғаны, және оларды тиісті институционалдық комитет(тер) бекіткені жөнінде мәлімдеменің болуына кепілдік береді. Авторлар қолжазбаға адаммен жасалатын эксперимент үшін хабардарлық келісім алынғаны жөнінде мәлімдемені қосуы тиіс. Сыналатын адамдардың дербес құқықтылығы  әрқашан сақталуы тиіс.

Ақпаратты ашу және мүдделер қақтығысы  

Барлық авторлар өз жазбаларында нәтижелерге немесе оладың қолжазбаларына түсінік беруге әсер етуі мүмкін қаржылық және басқа елеулі мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашып көрсетуі тиіс. Жоба үшін қаржылық көмектің барлық көздері ашып көрсетілуі керек. Ашып көрсетілетін әлеуетті мүдделер қақтығысының мысалдарына еңбек қызметіне тарту, консультация беру, акционерлік меншік, қаламақы, төленген сарапшы қорытындысы, патенттік өтінім/тіркеу, гранттар немесе басқа қаржыландыру кіреді. Әлеуетті мүдделер қақтығы ең алғашқы кезеңде ашылып көрсетілуі тиіс. 

Жарияланған жұмыстардағаы негізгі қателер

Егер автор өзінің жарияланған жұмысында елеулі қатені немесе дәлсіздікті тапса, оның міндеті - дереу журнал редакторына немесе баспашыға хабарлау және жұмысты алып тастау немесе түзету үшін редактормен өзара іс-қимыл жасау. Егер немесе баспашы үшінші тұлғадан жарияланған жұмыста елеулі қате бар екендігі жөнінде білетін болса, онда автордың міндеті жұмысты алып тастау немесе түзету немесе редакторға бастапқы жұмыстың дұрыс екендігі туралы дәлелдер ұсыну болып табылады.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ

Осы қағидаттар Эльзевир баспасының қолданыстағы саясатына және журналдар редакторларына арналған озық практика қағидаттарына негізделген. 

Жариялау туралы шешім

Рецензиялаушы Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналының редакторы журналға ұсынылған мақаланың қайсысы жариялануға тиіс екендігі жөніндегі шешімге жауапты болады. Қаралатын жұмыстың негізделуі және оның зерттеушілер мен оқырмандар үшін маңыздылығы әрқашан мұндай шешімдерді дәлелдеуі тиіс. Редактор журналдың редакциялық кеңесінің саясатын басшылыққа ала алады және, қауесет, авторлық құқықты бұзушылық және плагиатқа қатысты құқықтық талаптармен шектелуі мүмкін. Редактор мұндай шешім қабылдағанда басқа редакторлармен немесе рецензенттермен кеңесе алады.

Теңдік

Редактор қолжазбаларды автордың нәсілдік тиістілігіне, жынысына, сексуалдық көзқарасына, діни нанымдарына, шығу тегіне, азаматтылығына немесе саяси философиясына қарамастан, зияткерлік мазмұны тұрғысынан бағалайды.   

Құпиялылық  

Редактор және кез келген редакциялық алқа журналға келіп түскен қолжазбалар туралы ақпаратты жауапты автор, рецезенттер, әлеуетті рецезенттер, басқа редактор-консультанттарға және баспашыдан басқа, қажеттілігіне қарай, ешкімге ашпауы тиіс.

Ақпаратты ашу және мүдделер қақтығысы

Жарияланбаған, ұсынылған қолжазбада ашылған материалды редактор өзінің жеке зерттеуінде автордың айқын жазбаша келісімінсіз қолдана алмайды. Жариялауға жатпайтын, рецензиялаудан кейін алынған ақпарат немесе идеялар құпия болып қалуы және жеке мақсаттарда қолданылмауы тиіс. Редакторлар ғылыми жұмыспен байланысты басқа авторлармен, компаниялармен немесе мекемелермен (мүмкін) бәсекелестік, өзара немесе басқа қарым-қатынастардан немесе байланыстардан туындаған мүдделер қақтығысы бар қолжазбаларды қараудан бас тартуы тиіс (яғни бірлескен редактордан, жауапты редактор немесе редакциялық кеңестің басқа мүшесінен өзінің орнына рецензиялауды  және жұмысты қарауды өтіну).  Егер жариялаудан кейін мүдделер қақтығысы ашылған болса,  редакторлар барлық қатысушылардан тиісті мүдделер қақтығысын ашуды және түзетулерді жариялауды талап етеді.        

Зерттеудегі еліктірушілік және байланыс

Редактор ұсынылған қолжазбаға немесе жарияланған жұмысқа қатысты этикалық шағымдар түскен кезде, баспашымен (немесе қоғаммен) бірлесіп оған қарсы шараларды қабылдайды. Мұндай шараларға негізінен қолжазба немесе жұмыс авторымен байланыс орнату, тиісті шағымдар мен наразылықтарға лайықты көңіл бөлу жатады, бірақ  сонымен бірге, егер шағым қанағаттандырылған болса – түзетуді жариялау, алып тастау, мазасыздық білдіру немесе басқа, жағдайға қарай, тиісті мекемелермен және зерттеу органдарымен одан әрі байланыстарды қосуға болады. Жариялағаннан кейін бірнеше жыл өткен соң табылса да, этикаға сәйкес келмейтін мінез-құлықтың әрбір мәлімделген іс-әрекеті зерделенуі тиіс.  

РЕЦЕНЗЕНТТІҢ МІНДЕТТЕРІ

Редакциялық алқа шешіміне үлес қосу

Рецензиялау редакторға редакциялық шешімдер қабылдауға көмектеседі және автормен редакциялық өзара іс-қимыл арқылы автордың жұмысын оңайлатуға көмектесуі мүмкін. Рецензиялау формалды ғылыми өзара іс-қимылдың маңызды компоненті болып табылады және ғылыми әдістің мәнін білдіреді. Эльзевир баспасы жарияланымға үлес қосуға тілек білдірген барлық ғалымдар рецензиялаудың тең үлесін орындауға міндетті деген көпшіліктің пікіріне қосылады. 

Шұғылдылық

Қолжазбада суреттелген зерттеуді рецензиялау үшін өзінің біліктілігі жеткіліксіз деп санайтын немесе жұмысты шұғыл рецензиялау мүмкін емес екенін білетін, кез келген таңдап алынған рецензент редакторға бұл туралы хабарлауы және рецензиялау процесінен босату алуы тиіс.

Құпиялық

Рецензиялау үшін алған қолжазбалар құпия құжаттарға теңестірілуі тиіс. Олар редактордың рұқсатынсыз көрсетілмеуі және талқыланбауы тиіс.

Объективтілік стандарттары

Рецензиялау объективті өткізіледі. Автордың субъективті сынына жол берілмейді. Рецензенттер өз пікірін айқын, дәлелдер келтіріп, білдіреді.   

Дереккөздерді растау

Рецензенттер авторлар көрсеткен сілтеме болмаған тиісті жарияланған жұмысты анықтайды. Бұрын қолданылған бақылау, шығу немесе дәлелдеу сияқты кез келген мәлімдеме тиісті сілтемелермен беріледі. Рецензент сонымен қатар редактордың назарына қарастырылатын қолжазбаның және жеке өзіне белгілі кез келген басқа жарияланған жұмыстың кез келген елеулі ұқсастығын немесе сәйкестігін жеткізеді.

Ақпаратты ашу және мүдделер қақтығысы

Жарияланбаған, ұсынылған қолжазбада ашылған материалды рецензент өзінің жеке зерттеуінде автордың айқын жазбаша келісімінсіз қолдана алмайды. Жариялауға жатпайтын, рецензиялаудан кейін алынған ақпарат немесе идеялар құпия болып қалуы және жеке мақсаттарда қолданылмауы тиіс. Редакторлар ғылыми жұмыспен байланысты басқа авторлармен, компаниялармен немесе мекемелермен бәсекелестік, өзара немесе басқа қарым-қатынастардан немесе байланыстардан туындаған мүдделер қақтығысы бар қолжазбаларды қарамайды.

Жарияланатын материалдардың сапасы туралы мәлімдеу  

Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналы кез келген формадағы академиялық бұзушылықтарға жол бермейді. Болжалды бұзушылық болған жағдайда (плагиат, алаяқтық, зияткерлік меншік құқығын бұзу және т.б), наразылық мәнін бағалау үшін комиссия құрылады. Егер наразылық дәлелдермен дәлелденген болса, онда жұмысты Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналында қараудан бас тартылады,  және барлық авторлар бұл жөнінде хабардар етіледі. Егер жұмыс бұзылушылық табылғанға дейін жарияланған болса, авторлардың немесе Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналы кеңесінің бас тартуы келіп түседі, бұл жағдай көпшілікке жария етіледі. Айқын бұзушылық оқиғалары Қазақстан Клиникалық Медицинасы журналына  мақалаларды одан әрі ұсынуға үш жыл және одан да көп жылға тыйым салуға әкеп соқтырады. Комиссияның шешімдеріне қатысты барлық мәлімдемелер бас редактордан өтуі тиіс және шешім қабылданған күннен бастап 30 күн ішінде ұсынылады.

Журнал Клиническая Медицина Казахстана следует высочайшим стандартам публикационной этики и предпринимает все необходимые меры по предотвращению нарушений правил публикации. Для всех лиц, вовлеченных в процесс опубликования - авторы, редакция журнала, рецензенты и издатель, является обязательным - договориться о стандартах предполагаемого этического поведения.     

Наши принципы об этичности и качестве публикуемых материалов основаны на Кодексе поведения и Принципах передовой практики для редакторов журналов, составленных Комитетом по публикационной этике (http://publicationethics.org/resources/guidelines), на Единых требованиях к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы, разработанных Международным Комитетом редакторов медицинских журналов (www.icmje.org), а также на принципах Всемирной Ассоциации редакторов медицинских журналов (www.wame.org).

Профессиональные и этические соображения

Работы с политическими сведениями, а также работы, содержащие в себе предвзятую или неверную оценку других научных работ и других специалистов, не принимаются к публикации.    

Мы придерживаемся двойному слепому методу рецензирования,  а наши рецензенты обладают как высокой ученой степенью, так и практическим опытом в сфере медицины, образования и других областях здравоохранения.    

Нашими приоритетами являются статьи, основанные на их научной новизне и практической значимости для медицинской науки и практики, образования и общественного здравоохранения. Мы также высоко ценим научно-исследовательскую работу на основе практики и доказательной медицины.

Недостоверная публикация

Статьи должны быть оригинальными и не должны содержать поддельную или недостоверную информацию. Это также применимо к прямому переводу между различными языками.

Статьи должны описывать результаты настолько точно, насколько это возможно, и не должны использовать оценку мнений как факты. Рукопись должна прямо отражать результаты, не должна вводить читателя в заблуждение или вызывать недопонимания. Важно обсудить значимость результатов; в то же время критически важно изложить результаты не слишком подробно. Чрезмерное или предвзятое толкование не будет содействовать научному прогрессу и введет читателей в заблуждение.

Этические принципы для публикации  

Публикация статьи в Журнале Клиническая Медицина Казахстана, является важным структурным элементом в построении последовательной и уважаемой сети знаний. Она является прямым отражением качества работы авторов и учреждений, поддерживающих их.

Рецензируемые статьи содержат и воплощают научный метод. Поэтому важно договориться о стандартах предполагаемого этического поведения для всех лиц, вовлеченных в процесс опубликования: автор, редактор журнала, рецензент, издатель и общество.

АО «Национальный научный медицинский центр», будучи издателем Журнала Клиническая медицина Казахстана берет на себя обязательства по попечительству над всеми этапами опубликования крайне серьезно и признает свои этические и другие обязательства.   

Мы несем ответственность за обеспечение того, что реклама, переиздание и другой коммерческий доход не влияет на решения редакции. Кроме того, Журнал Клиническая Медицина Казахстана и Редакционный Совет будут содействовать связям с другими журналами и/или издателями в случае возможности и необходимости.     

ОБЯЗАННОСТИ АВТОРА

Стандарты отчетности

Авторы работ об оригинальном исследовании должны представить подробную информацию о проделанной работе, а также объективное обсуждение ее значимости. Основные данные должны быть подробно представлены в работе. Работа должна содержать достаточно деталей и ссылок, чтобы другие могли использовать работу.   

Сфальсифицированные или преднамеренно неправильные утверждения составляют неэтичное поведение и не принимаются к опубликованию.   

Обзорные статьи и профессиональные публикации должны быть также четкими и объективными, и редакторские работы Журнала Клиническая Медицина Казахстана должны быть соответственно определены таковыми.

Доступ и хранение данных

Авторов могут попросить предоставить необработанную информацию о работе для редакторского обзора, и они должны быть готовы обеспечить свободный доступ к таким данным, если это осуществимо, а также должны быть в любом случае готовы к хранению таких данных на соответствующий период времени после публикации.   

Оригинальность и плагиат

Руководящим принципом является следующее утверждение, взятое из Обязанностей авторов, опубликованное на вебсайте издательства Эльзевир.   

Авторы должны гарантировать, что они написали абсолютно оригинальную работу, а если они использовали работу и/или слова других - на них должны быть соответственно приведены ссылки. Плагиат бывает разных форм, от «выдачи» работы другого автора за свою собственную до копирования или перефразирования основных частей работы другого автора (без ссылки на автора), до заявления результатов исследований, проведенных другими. Плагиат, в любой из форм составляет неэтичное поведение и не допустим.

Плагиат и самоплагиат

Плагиат является значительным нарушением достоверности и подразумевает собой хищение интеллектуальной собственности или присвоение работы других лиц. Ответственность за плагиат, безусловно, лежит на авторе работы.

Рекомендации по недопущению плагиата

· Слова, взятые дословно из источника, использовать в кавычках

· Не менять части цитат в пределах одного предложения

· Использовать одинарные кавычки для цитаты в пределах одной цитаты

· Использовать троеточие (пробел и троеточие) для части опущенной цитаты   

· Использовать скобки для добавленных слов

· Ограничить использование прямых цитат.

Пытаться перефразировать или обобщить информацию, полученную из различных источников, своими словами.   

Например, некоторые авторы написали несколько глав для нескольких различных книг, которые только слегка изменены. Каждая рукопись защищена авторским правом при опубликовании. Так как этот автор больше не обладает правами на эти слова, нельзя плагиатить их. Многие редакторы и рецензенты поспорили бы, что самоплагиаризм это неэтично. Поэтому, автор не может копировать чей-то материал для новой рукописи без разрешения правообладателя. Как вариант, можно использовать кавычки для коротких фраз собственной работы и указывать соответствующие ссылки.   

Повторяющаяся публикация

Статьи, представленные к публикации в “Журнал Клиническая Медицина Казахстана” не должны содержать результаты, о которых докладывалось в любых других журналах или книгах в любой форме.  Автору следует сообщить редактору о любых потенциальных повторяющихся публикациях. 

Мы практикуем принцип единственной рукописи: одно представление одной рукописи в один журнал за один раз, и никакого повторного представления в другой журнал, пока не будет получен письменный отказ. Редакторы должны иметь эксклюзивные права на рукопись. Этот принцип не исключает рассмотрение публикации работы, ранее получившей отказ от другого журнала.

Критерии для определения, считается ли материал авторов «повторяющейся» или нет:

· Идентичное содержание с каким-либо ранее опубликованным материалом

· Крайне схожее содержание с другим материалом с минимальными изменениями

· Несколько статей, тогда как одной было бы достаточно

· Схожие статьи по различным дисциплинам

Многократная, излишняя или совпадающая публикация

Автор не должен в целом опубликовывать рукописи, описывающие фактически одно и то же исследование в одном журнале или исходной публикации. Представление одной и той же рукописи в более чем один журнал одновременно, составляет неэтичное поведение и является недопустимым. В целом, автору не следует представлять на рассмотрение в другой журнал ранее опубликованную работу. Публикация некоторых видов статей (например, клинические рекомендации, применения) в более чем одном журнале  иногда допустима, при условии соблюдения соответствующих условий. Авторы и редакторы журналов должны согласиться на вторичную публикацию, которая должна отражать те же данные и толкование первичного документа. Ссылка на первый документ должна быть указана во второй публикации.

Подтверждение источников (выражение признательности)

Всегда должно быть предоставлено надлежащее подтверждение работ других авторов. Авторы должны цитировать публикации, оказавшие значительное влияние в определении сущности заявленной работы. Информация, полученная лично, то есть в ходе беседы, переписки, или обсуждения с третьими лицами, не должна использоваться или опубликовываться без явного, письменного разрешения источника получения. Информация, полученная в ходе конфиденциальных услуг, например, во время рецензирования рукописей или заявки на получение гранта, не должна быть использована без письменного разрешения автора работы, задействованной в этих услугах.  

Авторство научной работы

Журнал Клиническая Медицина Казахстана требует, чтобы представленные рукописи были исключительно работой автора, а не работой других, пока не будет выдано явное разрешение. Это относится к тексту, цифрам и таблицам.

Все лица, называемые авторами и/или соавторами, претендуют на авторство. Каждый автор должен принимать достаточное участие в работе, чтобы нести публичную ответственность за нее. Авторские заслуги основываются только на значительном вкладе в:

a) Концепцию и дизайн, или анализ и толкование данных;

b) Подготовку проекта статьи или ее проверка на значительное интеллектуальное содержание; и

c) Окончательное утверждение издания для печати.

Обязанностью корреспондирующего автора является получение разрешения от каждого автора на опубликование материала и получение согласия на авторство до предъявления статьи в Журнал Клиническая Медицина Казахстана.    

Люди, оказывающие финансовую помощь и техническую поддержку или которые были членами комитета, могут быть представлены в разделе «выражение признательности», но не признаны авторами. К примерам особого вклада, который может гарантировать признательность, относятся источники финансирования, предоставление опытной технической помощи, рассмотрение и критика рукописи, помощь в статистическом анализе и толковании, или участие в формулировке идей или планировании проекта.   

Риски и испытуемые люди или животные  

Если в работе задействованы химические вещества, процессы или оборудование, составляющие необычную опасность, присущую для их использования, автор должен четко указать это в рукописи.  Если в работе задействованы испытуемые люди или животные, автор гарантирует, что рукопись содержит утверждение о том, что все процедуры были выполнены согласно соответствующим законам и организационно-правовым принципам, и что соответствующий институциональный комитет(ы) утвердили их. Авторы должны включить в рукопись утверждение о том, что информированное согласие было получено для эксперимента с человеком. Всегда должны соблюдаться права исследуемых людей на неприкосновенность.  

Раскрытие информации и конфликт интересов

Все авторы должны раскрыть в своей рукописи информацию о финансовом или другом существенном конфликте интересов, который может повлиять на результаты или токование их рукописей. Все источники финансовой помощи для проекта должны быть раскрыты. Примеры потенциальных конфликтов интересов, которые следует раскрыть, включают в себя привлечение к трудовой деятельности, консультирование, акционерная собственность, гонорар, оплаченное заключение эксперта, патентная заявка/регистрация, гранты или другое финансирование. Потенциальные конфликты интересов должны быть раскрыты на наиболее раннем этапе.

Основные ошибки в опубликованных работах

Если автор обнаружил значительную ошибку или неточность в своей опубликованной работе, его обязанностью является немедленно сообщить редактору журнала или издателю и взаимодействовать с редактором для отмены или исправления работы. Если редактор или издатель узнают от третьего лица о том, что опубликованная работа содержит значительную ошибку, обязанностью автора является немедленно отменить или исправить работу или предоставить доказательства редактору о правильности первоначальной работы.   

ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Настоящие принципы основаны на действующей политике издательства Эльзевир и на Принципах передовой практики для редакторов журналов.

Решения о публикации

Редактор рецензируемого Журнала Клиническая Медицина Казахстана несет ответственность за решение о том, какая из статей, представленных в журнал, должна быть опубликована. Обоснование рассматриваемой работы и ее значимость для исследователей и читателей должны всегда мотивировать такие решения. Редактор может руководствоваться политикой редакционного совета журнала и ограничиваться правовыми требованиями, касательно клеветы, нарушения авторского права и плагиата. Редактор может советоваться с другими редакторами или рецензентами в процессе принятия такого решения.   

Равенство

Редактор оценивает рукописи на их интеллектуальное содержание, независимо от расовой принадлежности, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, этнического происхождения, гражданства, или политической философии авторов.

Конфиденциальность

Редактор и любая редакционная коллегия не должны раскрывать информацию о предоставленных в журнал рукописях кому-либо иному, кроме как ответственному автору, рецензентам, потенциальным рецензентам, другим редакторам-консультантам, и издателю, по мере необходимости.    

Раскрытие информации и конфликт интересов

Неопубликованный материал, раскрытый в представленной рукописи не должен быть использован в собственном исследовании редактора без явного письменного согласия автора. Информация или идеи, не подлежащие разглашению, полученные после рецензирования, должны оставаться конфиденциальными и не использоваться в личных целях. Редакторы должны отказаться (т.е. попросить соредактора, ответственного редактора или другого члена редакционного совета рецензировать и рассматривать работу вместо него) от рассмотрения рукописей, в которых присутствует конфликт интересов вызванный конкурентными, взаимными или  другими отношениями или связями с другими авторами, компаниями, или (возможно) учреждениями, связанными с научными работами. Редакторы требуют от всех участников раскрыть соответствующие конфликты интересов и опубликовать исправления, если конфликты интересов раскрыты после опубликования. При необходимости, осуществляется иное действие, например, публикация об отмене или о выражении беспокойства.

Вовлеченность и связь в исследовании

Редактор принимает целесообразно ответные меры при предъявлении этических жалоб в отношении представленной рукописи или опубликованной работы, совместно с издателем (или обществом). Такие меры в основном будут включать установление связи с автором рукописи или работы и, уделение должного внимания соответствующим жалобам или претензиям, но также могут включать дальнейшие связи с соответствующими учреждениями и исследовательскими органами, и если жалоба удовлетворена - публикация исправления, отмены, выражения беспокойства, или другое, в зависимости от ситуации. Каждое заявленное действие неэтичного поведения должно быть изучено, даже если оно обнаружено спустя годы после опубликования.    

ОБЯЗАННОСТИ РЕЦЕНЗЕНТА

Вклад в решения редакционной коллегии  

Рецензирование помогает редактору в принятии редакционных решений и посредством редакторского взаимодействия с автором, может также помочь автору улучшить работу.  Рецензирование является значительным компонентом формального научного взаимодействия и составляет суть научного метода. Издательство Эльзевир разделяет мнение многих о том, что все ученые, желающие внести вклад в публикацию, обязаны выполнить равную долю рецензирования.    

Оперативность

Любой выбранный рецензент, который считает, что он недостаточно квалифицирован для рецензирования исследования, описанного в рукописи или знает, что оперативное рецензирование работы будет невозможным, должен сообщить об этом редактору и получить освобождение от процесса рецензирования.    

Конфиденциальность

Рукописи, полученные для рецензирования должны приравниваться к конфиденциальным документам. Они не должны быть показаны или обсуждены с другими, без разрешения редактора.  

Стандарты объективности

Рецензирование проводится объективно. Субъективная критика автора недопустима. Рецензенты выражают свое мнение четко, с доказательствами.  

Подтверждение источников

Рецензенты определяют соответствующую опубликованную работу, на которую не было ссылки, указанной авторами. Любое утверждение, как наблюдение, происхождение или доказательство, употребленные ранее, сопровождаются соответствующей ссылкой. Рецензент также доводит до внимания редактора любую значительную схожесть или совпадение рассматриваемой рукописи и любой другой опубликованной работы, о которой они знают лично.     

Раскрытие информации и конфликт интересов

Неопубликованный материал, раскрытый в представленной рукописи не должен использоваться в исследовании рецензента без явного письменного согласия автора. Информация или идеи, не подлежащие разглашению, полученные в ходе рецензирования, должны оставаться конфиденциальными и не использоваться в личных целях. Редакторы не рассматривают рукописи, в которых присутствует конфликт интересов, вызванный конкурентными, взаимными или  другими отношениями или связями с другими авторами, компаниями, или учреждениями, связанными с научными работами.

Заявление о качестве публикуемых материалов

Академические нарушения в любой форме не допускаются  “Журналом Клиническая Медицина Казахстана”. В случае предполагаемого нарушения (плагиат, мошенничество, нарушение прав интеллектуальной собственности, и т.д.), образуется комиссия для оценки сути претензии. Если претензия поддерживается доказательствами, работа поучит отказ на рассмотрение в “Журнале Клиническая Медицина Казахстана”, и все авторы будут проинформированы об этом. В случае, если работа была уже опубликована до обнаружения нарушения, проходит отказ авторами или советом “Журнала Клиническая Медицина Казахстана”, и такой случай обнародуется. Очевидные случаи нарушений могут повлечь за собой запрет на три года и более на дальнейшее представление статей в  “Журнал Клиническая Медицина Казахстана”. Все заявления касательно решений комиссии должны пройти через главного редактора и представляются в течение 30 дней со дня принятия решения.