Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan

An Official Journal of the National Scientific Medical Research Center  

 

Бас мақала / Передовая статья / Editorial

 

J Clin Med Kaz 2013;4(30):3-5

 

«Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы  - жаңа бағытқа

 

Құрметті достар!

 

«Қазақстанның клиникалық медицинасы» ғылыми-тәжірибелік журналы өз жұмысының жаңа кезеңіне көшті. Редакциялық коллегияның және кеңестің жаңартылған құрамдары күтіп отырғандай, бұл кезең жарқын белестерге толы болмақ. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің (Комитет) 2012 жылдың 10 шілдесіндегі № 1082 бұйрығына сәйкес біз тағы да ғылыми жұмыстардың негізгі нәтижелерін жарыққа шығаруға ұсынылған ғылыми басылымдардың Тізіміне бекітілдік.

Сонымен қатар, журналдың өз сайты ашылды– www.clinmedkaz.org. Осы бірeгей сайт арқылы Сіз авторларға арналған жаңа нұсқаулармен танысып, өз мақалаңызды тіркеп және оның қаралу деңгейін бақылай аласыз, редакцияға өзіңізді қызықтырған мәселе бойынша өтініш жасауыңызға болады.

Редакциялық коллегия мен редакциялық кеңеске шетелдің беделді ғалымдарын енгізіп, оның құрамын жаңарттық.

Қазір біздің журнал Global Impact Factor, Open Academic Journals Index, International Impact Factor Services және т.б. ақпараттық базаларда индекстеледі. Аталмыш базалар - әлемдік ғылыми басылымдарды сандық және сапалық тұрғыда бағалайтын аса ірі ақпараттық платформалар болып табылады. Бағалау мақаланы сараптау, ғылыми және техникалық рецензиялаудың сапасы, қолжазбалардың қабылдау немесе қабылдамаудың сандық көрсеткіші, басылым сандарының кешіктірілмей шығуы секілді факторларды есепке ала отырып жүргізіледі. Жалпы, мақалаларды  іріктеудегі қатаң тәртіп пен редакцияның қолжазбаларды кері қайтаруының жоғары көрсеткіштері журналдың беделінің және ғылыми-техникалық рецензиялаудың аса маңызды көрсеткіштерінің бірі. Global Impact Factor жүйесіндегі біздің импакт-факторымыз 0,542 құрады.

Бүгінгі таңда редакция ғылыми цитаталаудың Ресейлік индексі, Cross Ref, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Bioline International, SCOPUS секілді халықаралық ғылыми-ақпараттық платформалармен келіссөздер жүргізіп, келісімшарттар жасауда. Осындай базаларда журналдың индекстелуі басылымдағы мақалалардың дәйексөздігінің артуына ықпал етеді. Журналымыздың басты мақсаты ISI Web of Science (Thomson Reuters) және PubMed тізіміндегі рейтингті басылымдардың қатарына кіру болып табылады.

«Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы ашық қолжетімділіктің бастамасын қолдайды және басылымға барлық мақалалардың толық мәтініне қолжетімділікті қамтамасыз етуге дайын. Журналдағы мақалалар тегін тексеріліп, басылып шығады.

Осылайша, журнал халықаралық деңгейге шығып, кемелділікке талпынуда.

Редакцияның жоспарларын жүзеге асыру арқылы біз жаңа оқырмандар мен авторлар көбейіп, дәлелді медицина негізінде клиникалық мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт дами түседі деп үміттенеміз.

 

Ізгі құрметпен,

«Ұлттық ғылыми медициналық орталық» АҚ Бас директоры,

Журналдың бас редакторы,

Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері,

медицина ғылымдарының докторы

Абай Қабатайұлы Байгенжин

 

Журнал "Клиническая медицина Казахстана" - к новому направлению

 

Дорогие друзья!

 

Научно-практический журнал «Клиническая Медицина Казахстана» начинает новый этап своей деятельности. Этап, как надеется обновлённая редколлегия, насыщенный, интересный и яркий. Приказом председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства  образования и науки Республики Казахстан (Комитет) от 10 июля 2012 года № 1082 мы снова вошли в Перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом для публикации основных результатов научной деятельности.

Мы открыли собственный сайт журнала – www.clinmedkaz.org. На  этом уникальном сайте Вы можете ознакомиться с обновленными требованиями к публикации, разместить и прослеживать этапы рассмотрения своей статьи, обратиться в редакцию с интересующим Вас вопросом.

Мы обновили состав редакционной коллегии и редакционного совета, включив туда ведущих зарубежных ученых.

Наш журнал сейчас индексируется в базах данных  Global Impact Factor, Open Academic Journals Index, International Impact Factor Services. Это крупнейшие базы данных, где проводится глубокий количественный и качественный анализ для оценки престижа периодичных научных изданий мира. Оценка осуществляется с учетом таких факторов, как экспертная оценка оригинальности статей, качество научного и технического рецензирования, показатели принятия и/или отклонения рукописей и периодичность выпуска номеров издания. В целом, жесткие требования к отбору статей, высокие цифры отклонения материалов редакцией считаются одним из важных критериев высокого качества рецензирования и престижности журнала. Наш импакт-фактор в системе Global Impact Factor составил 0,542.

Сейчас ведем переговоры и заключаем договора с международными научно-информационными платформами, такими как Российский индекс научного цитирования, Cross Ref, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Bioline International, SCOPUS. Индексирование журнала в таких базах будет способствовать повышению цитируемости опубликованных в нашем журнале материалов. Главной целью нашего журнала является вхождение в список рейтинговых журналов индексируемых в ISI Web of Science (Thomson Reuters) и PubMed.

Журнал «Клиническая медицина Казахстана» в полной мере привержен инициативе открытого доступа и готов обеспечить свободный доступ к полным текстам всех статей, как только они будут опубликованы и доступны на сайте журнала. Статьи принимаются для рассмотрения и публикации бесплатно.

Таким образом, мы выходим на международный уровень и стремимся к совершенству.

Надеемся, что реализация планов Редакции привлечет к журналу внимание новых читателей и авторов, будет способствовать развитию научного подхода к проблемам клинической медицины на основе принципов доказательной медицины.

 

С наилучшими пожеланиями,

Генеральный директор АО «Национальный научный медицинский центр»,

главный редактор журнала,

Заслуженный деятель Республики Казахстан,

доктор медицинских наук А.К. Байгенжин

 

Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan: to the new towards

 

Dear friends!

Scientific-practical journal “Clinical Medicine of Kazakhstan” turns a new page of its activity with the renewed staff, ideas. According to the order #1082 of the Chairman of Committee of Control on Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (Committee) dated July 10th, 2012, we were once again included into the List of Approved Scientific Journals of Kazakhstan.

We opened own site for journal - www.clinmedkaz.org. New web-site of the journal, allows you to submit your publications online and to follow the process editing and accepting, as well as to communicate directly with the editors staff.

Our renewed editorial staff and editorial board include leading foreign specialists. This way we hope to be able to raise our academic bar to a whole new, international level, and invite you to be a part of this.

Our journal is now indexing in databases - Global Impact Factor, Open Academic Journals Index and International Impact Factor Services. These are one of the largest databases where conducted in-depth quantitative and qualitative analysis to assess the prestige periodical scientific publications in the world. The rating takes into account such factors as peer-review the original article, the quality of scientific and technical review, acceptance and rejection rate of the manuscripts and the periodicity of the publication numbers.

In general, the stringent requirements for the selection of articles, high rejection rate of manuscripts are considered one of the important criteria of high peer review quality and prestige of the journal. Our impact factor in the system of Global Impact Factor is 0,542.

Now, we conclude contracts with international scientific information platforms, such as the Russian Science Citation Index, Cross Ref, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Bioline International, SCOPUS. Indexing in such databases will enhance the citation of articles published in our journal. The main purpose of the journal is to be indexed in the ISI Web of Science (Thomson Reuters) and in the PubMed.

J Clin Med Kaz is fully committed to the Open Access Initiative and will provide free access to full text of all articles as soon as they are published and available from online system. All of the submitted articles will be considered free of charge. Thus, we go to the international level and strive for excellence.

We hope that realization of Editors' plans will attract new readers and authors to the journal and will contribute to the development of scientific approach to problems of clinical medicine based on the principles of evidence-based medicine.

 

With best regards

Prof. A.K. Baigenzhin

Meritorious Scientist of the Republic of Kazakhstan, MD, PhD

 

Copyright 2014 © Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. All Rights Reserved